Concert Beijing Little Star Art Ensemble

C O N C E R T

Beijing Little Star Art Ensemble

Gains Flying

Piano Solo

Luo Yuyang

Zheng-Xiao Chant

Piano Solo

Cui Ziyi

Hong-Lake in red

Solo

Zhu Haiyi

Horse Race

Erhu Unison

Zheng Fangchuan

Zhang FengJingbo

Chopin Nocturne  or  Moszkowski Etude

Piano Solo

Tian Xinyu

Linchong Night Run

Dulcimer duo

Yang Yufan

Chu Yaxuan

South of cloud

Zheng Quintet

Wang Zizhe

Cheng Xuelun

Yan Ni

Gao Weixuan

Duan Tianxiao

Chopin Waltz  or  Schubert army march

Piano

Huan Yunqi 

15:00-15:30  15.08.2015  koncertníhosálukostelasv. Šimona a Judy. Dušníul., 110 00 Praha 1, Staré Město